Bittiān-náu kap sò͘-ūi thong-sìn chhái-ēng ê ki-pún chu-sìn tan-ūi. Chi̍t-ê bit thang hâm siang khoán sò͘-ta̍t ê kî-tiong chi̍t khoán, tùi-èng tī si̍t-thé ki-thâi ê siang khoán chōng-hóng. Chòe phó͘-thong ê khài-liām chiō sī ēng 0 kap 1 ê tùi-li̍p lâi piáu-ta̍t.

Ēng-gí siu-kái

bit chi̍t jī, sī Eng-gí tùi binary digit (ì-sù: jī-chìn sò͘-ūi) kán-lio̍k--lâi-ê. Tī chu-sìn lí-lūn, ū chi̍t-ê kap bit tùi-téng ê tan-ūi sī shannon.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

Khì Wiktionary chhâ
Bit chit ê sû.
  • Bit Calculator – a tool providing conversions between bit, byte, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte
  • BitXByteConverter Archived 2016-04-06 at the Wayback Machine. – a tool for computing file sizes, storage capacity, and digital information in various units