WiktionaryWikipedia ê chí-mōe sū-kang, ī kap Wikipedia siāng-khóan sú-iōng wiki ê hē-thóng, só·-í jīn-hô-lâng lóng ē-sái chham-ú pian-siá.

Wiktionary ê phiau-á-thâu

Wikitionary ê bo̍k-phiau sī beh khí-chō 1 thò chē-chióng gí-giân ê sû-tián kap jī-tián, ia̍h-sī kok-chióng gí-giân chi-kan ê tùi-chiàu-tián.

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái