SVG (Scalable Vector Graphics) sī 1 chióng XML piau-kì gí-giân (markup language), ēng lâi piáu-sī 2D ê hiòng-liōng-tô͘ (vector graphic), ē tín-tāng bē tín-tāng--ê lóng ē-tàng. SVG sī hū-chek HTML, XHTML téng-téng piau-chún ê W3C chè-tēng ê 1 ê khai-hòng piau-chún (open standard).

SVG kap pa̍t ê keh-sek ê cheng-chha
Tùi SVG kiàn-pún choán-oāⁿ--lâi ê PNG. Kan-taⁿ chi̍t-koá liû-lám-khì ē-tàng ti̍t-chiap hián-sī SVG.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Koaⁿ-hong bāng-chām
Kiàn-pún
Nńg-thé
Têng-sek-khò͘
Ha̍k-si̍p
Pò-tō
Chhòng-chok