Byte ("Óa-im: "bài-toh"") sī sò͘-ūi chu-sìn ê tan-ūi, it-poaⁿ sī chí hâm 8-ê bit ê hêng-sek. Chá-chêng byte sī pian-bé chi̍t-ê jī-goân só͘ ài ēng ê bit sò͘-bo̍k.