Chheⁿ-sò͘

(Tùi Cyan choán--lâi)

Chheⁿ-sò͘ (青素) ia̍h Cyan, sī 1 khoán thoàⁿ-sò͘ kap chit-sò͘ ê hoà-ha̍p-bu̍t, hoà-ha̍p-sek sī CN2.

Chheⁿ-sò͘

Chheⁿ-sò͘ tī siông-un it-poaⁿ sī bô gâm-sek ê khì-thé, ū chin toā ê to̍k-sèng. Ē iûⁿ tio̍h chúi, ethanol kap diethyl ether.