Diethyl ether (Eng-gí: Diethyl ether) sio̍k ether, siông-thài-hā sī hui-hoat-sèng ê khó-jiân e̍k-thé.

Diethyl ether hoà-ha̍k kiat-kò͘.

Wi fi