Jia̍t-le̍k-ha̍k (熱力學) sī chi̍t chióng choan-bûn gián-kiù jia̍t hiān-siōng ê bu̍t-chit chōng-thài kah lêng-liōng chóan-ōaⁿ ê ha̍k-kho, Eng-bûn hō-chòe thermodynamics. Jia̍t-le̍k-ha̍k tēng-gī pēng-chhiáⁿ biâu-su̍t chin chē hông-koan ê piàn-sò͘ kah in chi-kan ê koan-hē, chhin-chhiūⁿ un-tō͘, lōe-lêng, entropy kah ap-le̍k téng-téng.

Jia̍t-le̍k-ha̍k ē-sái hun-chòe 4-ê siōng tiōng-iàu ê hoat-chek. Tē-lêng hoat-chek tēng-gī un-tō͘ kah jia̍t-liōng tī nn̄g-ê hē-thóng chi-kan liû-tōng ê hong-hiòng. Tē-it hoat-chek chí-chhut lōe-lêng ê chûn-chāi pēng-chhiáⁿ khu-hun chhut jia̍t kah kang nn̄g chióng lêng-liōng chóan-ōaⁿ ê hong-sek. Tē-jī hoat-chek kài-siāu entropy chit-ê bu̍t-lí-liōng. Tē-sam hoat-chek jīn-ûi cho̍at-tùi lêng-tō͘ tī si̍t-chè siōng sī bô-hoat-tō͘ lâi ta̍t-sêng--ê.

Tī chin chē kho-ha̍k kah kang-têng-ha̍k ê léng-he̍k lāi-té, lóng ē èng-iōng tio̍h jia̍t-le̍k-ha̍k; pí-lūn ian-jín, siòng piàn-hoà, hoà-ha̍k hóan-èng, su-sàng hiān-siōng téng-téng. Tû-liáu bu̍t-lí-ha̍k ê sú-iōng, jia̍t-le̍k-ha̍k tùi hoà-ha̍k, hoà-ha̍k kang-têng, ki-hâi kang-têng, hâng-thài kang-têng, seng-bu̍t i-ha̍k kang-têng iáu-ū châi-liāu kho-ha̍k iā lóng chin tiōng-iàu.