Kang-têng-ha̍k (工程學), mā hō-chòe Kang-ha̍k (工學), sī chioh-tioh gián-kiù kah si̍t-hêng èng-iōng sò͘-ha̍k, chū-jiân kho-ha̍k kah siā-hōe kho-ha̍k téng-téng ki-chhó͘ ha̍k-kho ê tì-sek, lâi tit-tio̍h kái-liông chúi-lī, thó͘-bo̍k kiàn-tio̍k, ki-hâi, hē-thóng kah châi-liāu téng-téng chè-chō ka-kang kòe-têng ê siat-kè kah èng-iōng hong-sek ê ha̍k-kho. Chham-ú chit khóan ha̍k-kho ê jîn-goân chiū hō-chòe kang-têng-su.

Chèng-leh chìn-hêng o-lûn chè-chō ê kang-têng jîn-goân.

Kang-têng-ha̍k ê léng-he̍k siu-kái