Chū-jiân kho-ha̍kkho-ha̍k ê chi̍t toā lūi, in thong-koè koan-chhat, niû-chhek, hun-sek, kap sò͘-ha̍k hong-hoat, lâi gián-kiù chū-jiân ê tōng-thài kiam hui-tōng-thài sèng-chit, hêng-ûi, kiàn-li̍p khí chiam-tùi chū-jiân ē-tàng siū ū-chhek ê kui-chek.

The natural sciences seek to understand how the world and universe around us works. There are five major branches (top left to bottom right): Chemistry, astronomy, Earth science, physics, and biology.

Siōng-koan siu-kái