Thó͘-bo̍k kang-têng

Thó͘-bo̍k kang-têng (土木工程) sī it-chhè hām chúi, thô͘ iáu-ū bûn-hoà siong-koan ê ki-chhó͘ kiàn-siat ê kè-ōe, kiàn-chō kap ûi-siu. Chit-má it-poaⁿ ê thó͘-bo̍k kang-chok hāng-bo̍k ū kiô, chùn-kau, chhia-lō͘, kau-thong iáu-koh ū chúi-lī téng-téng.