Chhia-lō͘ (車路), he̍k-chiá kong-lō͘ (公路), sī liân-chiap siâⁿ-chhī, chng-thâu, thê-kiong hō͘ khì-chhia hêng-sú pēng khū-pī it-tēng ki-su̍t piau-chún kap siat-si ê lō͘.

Bí-kok Atlanta ê toā tiâu chhia-lō͘