Chng-thâu (庄頭) sī lâng tàu-tīn seng-oa̍h ê só͘-chāi, mā thang hō-chò hiuⁿ-siā (鄉社).

Chng-thâu
Chng-thâu

Tâi-oân

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Chhun-lí

Chhun-lí sī Tâi-oân ê tē-sì-kip hêng-chèng-khu; mā sī siāng ki-chân ê tē-hng chū-tī-thé. Lē-sio̍k tī khu, koān-hat-chhī, tìn ê hō-chò (里); lē-sio̍k tī hiong ê hō-chò chhun (村). Chhun-lí ē-bīn koh ū lîn (鄰) ê pian-cho͘. Siat chhun-lí-tiúⁿ kap chhun-lí kàn-sū koh chi̍t ê, chhú-lí hêng-chèng sū-bū. Chhun-lí-tiúⁿ iû chhun-lí-bîn tâu-phiò soán-kí, chhun-lí kàn-sū sī hiong-tìn khu-kong-só͘ ê hêng-chèng kong-bū-oân.

Chham-oa̍t

siu-kái