Hêng-chèng-khukok-ka tùi kéng-lāi chìn-hêng ê hêng-chèng hun-khu. Kok-kok ê hêng-chèng-khu, in-ūi kok-chêng bô-kāng, miâ-chheng kap hun-chân iā bô-sio-siāng.