Chhun-lí

Tâi-oân ê hêng-chèng-khu-ōe


Chhun-lí (村里) sī Tâi-oân ê tē-4 kip hêng-chèng-khu ê miâ-chheng, iā sī siōng ki-chân ê tē-hng chū-tī tan-ūi. Lē-sio̍k-tī khu, koān-hat-chhī, tìn ê chhun-lí hō-chò (里); lē-sio̍k-tī hiong ê chhun-lí hō-chò chhun (村). Chhun-lí ē-kha iáu ū lîn (鄰) ê pian-chè.

Siong-koan siu-kái