Chū-tōng-chhia

(Tùi Khì-chhia choán--lâi)
"khì-chhia" choán lâi pún ia̍h. "Khì-chhia" ia̍h ū cheng-khì hóe-chhia ê ì-sù.

Chū-tōng-chhia[1] (自動車) ia̍h-sī khì-chhia (汽車), sī chi̍t khoán ki-hâi tōng-le̍k chài-khū, it-poaⁿ khò chhia-lián sóa-tāng, jî-chhiáⁿ tōng-le̍k ê lâi-gôan tī chhia ê pún-sin. Chū-tōng-chhia sī hiān-sî thong-sè-kài chú-iàu ê kau-thong kang-khū chi it.

Benz Auto, 1886
VW Käfer

Chham-chiàu siu-kái

  1. T. Th. Ts. (1933 nî 6 goe̍h). "Kau-thong ê Hoat-ta̍t". Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò.