Ki-hâi, mā kóng ke-khì, sī lī-ēng lêng-goân chò khang-khòe ê kò͘-chō. It-poaⁿ só͘ kóng ê ki-hâi sī ēng chi̍t koá pō͘-kiāⁿ sio-tàu, ū kui-lu̍t ê ūn-tōng bô͘-sek, ē-sái kā goā-pō͘ só͘ su-ji̍p ê lêng-goân choán lâi chò ki-hâi ê oa̍h-tāng.

19 sè-kí ê ki-hâi.

Ki-hâi só͘ sú-iōng ê lêng-goân hâm tiān-le̍k, hòa-ha̍k a̍h-sī jia̍t, koh ū tōng-bu̍t, lâng he̍k-chiá sī pa̍t-ê ki-hâi chhut ê la̍t téng-téng.

Giâm-keh ì-sù ê ki-hâi tang-tiong, siōng kán-tan--ê ū pí-lūn chhu-bīn, chhìn-koáiⁿ téng-téng.