Ki-su̍t (技術) sī chí só͘-ū ê ke-si kap têng-sū. Ki-su̍t pau-hâm chai-iáⁿ án-choáⁿ khòng-chè khoân-kéng kap chin-chiàⁿ chò kaù ê thêng-tō͘; kū-thé ê hāng-bo̍k ū ke-si (chhiūⁿ kóng siat-pī, ki-hâi, ...), hong-hoat (chhiūⁿ kóng ki-khiáu, chok-gia̍p piau-chún, ...), ham châi-liāu (ū ka-kang ia̍h bô ka-kang--ê lóng chún-sǹg). Ki-su̍t khah sù-siông ê ì-hâm sī ēng lâi piáu-sī jîn-lūi khòng-chè chū-jiân ê châi-tiāu. Ki-su̍t mā ē-tit ēng tī khah choan-bûn ê hoān-ûi, pí-lūn kóng "tiān-náu ki-su̍t", "i-liâu ki-su̍t", ... Toè kho-ha̍k kiâⁿ ê sian-chìn ki-su̍t ū sî-chūn hō chò kho-ha̍k ki-su̍t (kho-ki). Ki-su̍t tiāⁿ toè sî-kan leh chìn-pō͘; m̄-koh nā ki-pún siat-si chhut būn-tê, ki-su̍t mā ē tò-thoè-lu.

Jîn-lūi20 sè-kí ê ki-su̍t chìn-pō͘ kaù ē-tàng lī-khui Tē-kiû.