Ke-si

ē-tang si̍t-hiān bo̍k-piau êsi̍t-thé mi̍h-kiāⁿ

Ke-si (tool; kang-kū) sī lán-lâng the̍h-teh tàu-choe khang-khè ê mi̍h-kiāⁿ. Sī pang-chān lán-lâng ê lêng-le̍k tī bô kàu ū, tī ū kàu chán ê chō͘-chhiú. Chha-put-to lán-lâng ta̍k-ji̍t ba̍k-chiu peh-khui khoàⁿ ōe-tio̍h bong ōe-tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ lóng-sī lán-lâng ê ke-si. Tī chhiú-kang kàu ki-hâi, sek-ha̍p kok-chióng hâng-gia̍p, sek-ha̍p kok-chióng iōng-tô͘, èng-ū-chīn-ū hō͘-lâng teh sú-iōng. Kín-á-ji̍t, lán-lâng ōe-tàng kè-tio̍h khah khin-piān ê seng-oa̍h, lóng mā-sī in-ūi lán-lâng sûi-sî lóng teh seng-sán khah-chōe, khah-sin, khah ho̍k-cha̍p ê ke-si lâi tùi-ìm--tio̍h-ê.

M̄-koh, ū-thang-sî-á ji̍t-siông kóng-ōe ke-si sī teh-kóng: bú-khì.

Kok-chióng ê ke-si

siu-kái