Bú-khì (武器) sī ē-tàng chō-sêng phò-hāi ia̍h-sī siong-hāi ê ke-si. Sú-iōng bú-khì, ē-tàng thê-seng phah-la̍h, hoān-chōe, chip-hoat, chū-ōe kap chiàn-cheng ê hāu-kó kap hāu-lu̍t.