Jia̍t (熱), he̍k-chiá jia̍t-liōng (熱量), sī in-ūi un-tō͘ chha-pia̍t só͘ choán-î ê lêng-liōng; iā sī kóng 1 kong-khek ê chúi, tī 1 tāi-khì-ap hā, un-tō͘ thê-seng 1 liap-sī só͘ su-iàu ka-ji̍p hē-thóng lāi ê lêng-liōng. Tī un-tō͘ bô-kāng ê mi̍h-kiāⁿ chi-kan, jia̍t-liōng éng-oán sī ùi un-tō͘ koân ê mi̍h-kiāⁿ hiòng un-tō͘ kē ê mi̍h-kiāⁿ thoân-tē; chiū-sǹg sī tī téng-un kòe-têng tiong, mi̍h-kiāⁿ chi-kan ê un-tō͘ mā ē put-toàn chhut-hiān bî-sió ê chha-pia̍t, thàu-kòe jia̍t-liōng thoân-tē ta̍t-tiò sin ê pêng-hêng.