Liap-sī un-phiau (Eng-gí: Celsius scale), tī kong-gôan 1742 nî, iû Sūi-tián (Sweden) ê thian-bûn-ha̍k-ka Anders Celsius só͘ kiàn-li̍p--ê, sī pêng-siông-sî siāng-chia̍p sú-iōng ê un-tō͘ piáu-sī-hoat chi-it.

Tī chi̍t-ê tāi-khì-ap-le̍k chi-hā, chúi kiat-peng ê un-tō͘ (gêng-kò·-tiám) siat-tēng-chòe Liap-sī 0 tō͘ (0 °C), chúi kún ê-sî ê un-tō͘ (hut-tiám) siat-tēng-chòe Liap-sī 100 tō͘ (100 °C), 0 °C kàu 100 °C tiong-kan pêng-kin hun-chòe 100 hūn, múi-chi̍t-hūn chiū-sī Liap-sī chi̍t-tō͘ (1 °C).

Liap-sī chit sû lâi chū Hôa-gí ㄕㄜˋㄕˋ/shè shì(攝氏) he̍k-chiá Ji̍t-bûn せっし/Sessi (摂氏) ê hàn-jī tho̍k-im.