Phú-sek sī chi̍t lūi o͘-sek kap pe̍h-sek chi kan ê sek-tī, sī chi̍t lūi bû-chhái-sek (achromatic) ê sek-tī. Chiàu it-poaⁿ lí-kái lâi khoàⁿ, sī phì-jû iân-pit-sim he̍k-chiá o͘-àm-thiⁿ ê sek.

Phú-sek kí lē.

Sek-tiāu piàn-hòa修改