Phú-sek (殕色), ia̍h niáu-chhí-á-sek (鳥鼠仔色), sī chi̍t lūi o͘-sek kap pe̍h-sek chi kan ê sek-tī, sī chi̍t lūi bû-chhái-sek (achromatic) ê sek-tī. Chiàu it-poaⁿ lí-kái lâi khoàⁿ, sī phì-jû iân-pit-sim he̍k-chiá o͘-àm-thiⁿ ê sek.

Phú-sek kí lē.

Sek-tiāu piàn-hòa siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Phú-sek ê sek-tiāu