It-poaⁿ siong-tùi-sèng lí-lūn

It-poaⁿ siong-tùi-sèng lí-lūn, he̍k-chiá it-poaⁿ song-tùi-lūn, sī chiam-tùi tiōng-le̍k ê kúi-hô-ha̍k lí-lūn, sī 1915 nî Albert Einstein hoat-piáu, tī kīn-tāi bu̍t-lí-ha̍k lāi-té ēng lâi biâu-su̍t tiōng-le̍k ê hiān-siōng.

It-poaⁿ siong-tùi-lūn sī te̍k-sû siong-tùi-sèng lí-lūn kiam Newton ê bān-iú ín-la̍t tēng-lu̍t ê phó͘-kip-hòa, chiong tiōng-le̍k ê kài-liām thóng-ha̍p chò khong-kan kap sî-kan ê kúi-hô sèng-chit.