Ang-î sī ē-hiáu hoat-su̍t ê lâng, it-poaⁿ sī cha-bó͘-lâng.

Tâi-oân, chi̍t kóa chāi-tē goân-chū-bîn ê cha-bó͘ sîn-chi̍t-chiá, pí-lūn Siraya lâng ê inibs, mā tiāⁿ hông hō chò sī "ang-î".