Ia̍p-le̍k-sò͘

Ia̍p-le̍k-sò͘ (Eng-gí: chlorophyll) sī chē khoán le̍k-sek ê sek-sò͘, chhut-hiān tī nâ-sè-khún, koh ū chó-lūi kap si̍t-bu̍t thé-lāi ê ia̍p-le̍k-thé lāi-bīn.