Sek-sò͘ sī kái-piàn sek-tī ê châi-liāu; kho-ha̍k goân-lí siōng sī kái-piàn só͘ chiap-siū ê kng ê hoán-siā hong-sek. Sán-gia̍p kap gē-su̍t lī-ēng ê sek-sò͘ it-poaⁿ sī tio̍k-sek-che. Chū-jiân-kài mā ū thian-jiân ê seng-bu̍t sek-sò͘.

Siong-koanSiu-kái