Bûn-giân kap pe̍h-ōe

(Tùi Tha̍k-chheh-im choán--lâi)


Bûn-giân kap pe̍h-ōe (文言--白話), ia̍h-sī bûn-pe̍k ī-tho̍k (文白異讀), sī Tiong-kok Hàn-cho̍k gí-giân ê chi̍t ê te̍k-teng. Chi̍t ê Hàn-jī ê hoat-im ē-ēng hun-chò 2 chióng he̍k-chiá 2 chióng í-siōng.

  • Tha̍k-chheh-im (讀冊音), he̍k-chiá bûn-tho̍k (文讀), tho̍k-su-im (讀書音), sī gí-giân ê gōa-goân-chân.
  • Pe̍h-ōe-im (白話音), he̍k-chiá pe̍k-tho̍k (白讀), sī gí-giân ê lāi-goân-chân.