Holopedia

Bián-hùi lōe-iông, chū-iû khai-hòng ê pah-kho-choân-su ê pán-pún

Holopedia (Holopedia ← Hi-lia̍p-gú ὅλος “lóng-chóng/ka-nn̂g” + παίδεια “kàu-io̍k”; tha̍k Ho̍h-ló-phí-dī-ià) sī Ho̍h-ló-oē (Bân-lâm-gú) pán ê Wikipedia. Holopedia iōng Pe̍h-ōe-jī chit-thò bûn-jī hē-thóng lâi siá Ho̍h-ló-ōe. Holopedia kàu taⁿ ū 433,062 phiⁿ ê bûn-chiuⁿ.

Holopedia
Wikipedia Bân-lâm-gú

2012 nî ê thâu-ia̍h
URL zh-min-nan.wikipedia.org
Kháu-hō Chū-iû ê Pek-kho-choân-su
Siong-gia̍p? m̄-sī
Lūi-hêng bāng-lō͘ pek-kho-choân-su
Chù-chheh soán-te̍k-sèng
Gí-giân Bân-lâm-gí
Iōng-hō͘ 62,660 ūi
Ióng-iú-chiá Wikimedia Ki-kim-hōe
Khai-ki-chiá Jimmy Wales, Larry Sanger
Tè Khái-sū, Tân Pe̍k-tiong
Khí-chō 2004 nî 5 goe̍h

Pán-pún siu-kái

 
Holopedia chá-kî ê ang-á-phiau

Holopedia ē-sái pun chò nn̄g ê bô kāng sî-tāi ê pán-pún. Tī 2004 nî 5 goe̍h chìn-chêng ê pán-pún khǹg tī holopedia.net (“kū Holopedia”). Gō͘-goe̍h-té khai-sí hām Wikipedia ha̍p-chok chi̍t ê sin pán-pún.

Holopedia.net sī goân-pán, kap Wikipedia iōng kāng chi̍t thò nńg-thé (MediaWiki), m̄-koh hām Wikipedia bô cho͘-chit koan-hē. Tân Pek-tiong sī holopedia.net ê hoat-khí-jîn kiam hêng-chèng jîn-gôan. Ka-ji̍p Wikipedia liáu-āu, kū Holopedia tō bô koh-chài iōng. Bûn-chiuⁿ lóng-chóng ū 138 phiⁿ.

Ka-ji̍p Wikipedia siu-kái

Tân Pe̍k-tiong tī 2004 nî 5 goe̍h hiòng Wikipedia siā-khu thê-chhut Ho̍h-ló-oē Wikipedia ê sin-chhéng-àn, kúi kang liáu-āu khai-sí ūn-chok. Ka-ji̍p Wikipedia ê sî, hi-bāng iōng RFC 3066 phiau-chún ê zh-min-nan chò gí-giân tāi-hō kiam bāng-lō͘ chū-chí ê thâu-chêng koeh. M̄-koh chi̍t-khai-sí ū siong-koan ê ki-su̍t jîn-gôan ū bô-kāng-ê khòaⁿ-hoat. In koat-tēng iōng zh-cfr chit-ê bô phiau-chún ê tāi-bé. Che sī ISO 639 ê zh tàu SIL ê Bân-lâm-gí pian-bé, cfr). Āu--lâi kái iōng minnan, chòe-āu chiah koh kái chò zh-min-nan.

In-ūi ki-su̍t būn-tê ê koan-hē, kū Holopedia iû-goân ū chiâⁿ-pah-phiⁿ bûn-chiuⁿ iáu-bōe sóa lâi tī Wikipedia.

Cheng-gī siu-kái

Holopedia ka-ji̍p Wikipedia liáu-āu, bat ū Wikipedia-lâng giâu-gî i chûn-chāi ê thò-tòng-sèng kap siá-chok ê hong-sek. Giâu-gî ê lâng chú-iàu lâi chū Hôa-bûn-pán ê Wikipedia, chóng-sī oân-ná ū chi̍t-nn̄g-ê-á kî-thaⁿ jîn-sū kong-khai tî-gî. In ê lūn-tiám pau-koah:

  • Ho̍h-ló-oē iōng La-teng-jī siá ū chèng-tī tōng-ki (chhiáⁿ chham-khó “thoat-Hàn”);
  • Iōng Hàn-jī siá, lâng chiah khòaⁿ ū;
  • Ē-hiáu la-teng-jī ê lâng siuⁿ chió, siá--chhut-lâi ê bûn-chiuⁿ tiāⁿ-tio̍h ū phian-chha;
  • Ē-hiáu tha̍k-siá Ho̍h-ló-oē-bûn ê lâng siuⁿ chió, siá--chhut-lâi ê bûn-chiuⁿ tiāⁿ-tio̍h ū phian-chha;
  • Bân-lâm-gí chí-sī chi̍t ê hong-giân, bô èng-kai ū pek-kho-choân-su; èng-kai tâu-ji̍p Hôa-bûn siá-chok chiah-sī chiàⁿ-lō͘.

Le̍k-sú siu-kái

2003 nî siu-kái

 
Holopedia siōng tāi-seng ê siūⁿ-hoat, 2003-04-15.
 
Tē-1-pán tī Wikipedia ê logo

2004 nî siu-kái

2005 nî siu-kái

2006 nî siu-kái

2008 nî siu-kái

2009 nî siu-kái

2010 nî siu-kái

 
Sin-pán ê logo

2011 nî siu-kái

2012 nî siu-kái

2015 nî siu-kái

2016 nî siu-kái

2020 nî siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Holopedia