Kang-gia̍p Kek-bēng, ia̍h Sán-gia̍p Kek-bēng, sī 18 kàu 19 sè-kí tùi Eng-kok khai-sí ê lông-gia̍p, chè-chō-gia̍p, khòng-gia̍p, ūn-su-gia̍p ê kek-sin. Tī chit-ê sî-kî, siā-hōe keng-chè kap bûn-hòa ū chin-toā ê piàn-tōng.

1840 nî ê Manchester, mî-hoe kang-tiûⁿ moá-moá-sī, ū "Cottonopolis" (Mî-hoe Siâⁿ-chhī) ê chheng-hō.

Kang-gia̍p Kek-bēng siōng-sè hoat-seng ê sî-kan tāi-iok sī 1760 nî kàu 1840 nî kî-kan, kî-tiong pau-koat ki-hâi, hòa-ha̍k chè-chō kap chè-thih kòe-têng ê seng-sán hong-sek choán-piàn. Tùi chúi-le̍k ê lī-ēng hāu-lu̍t chin-ka, cheng-khì-la̍t sú-iōng ê mā ke-khah phó͘-phiàn.

Mûi-thòaⁿ chāi chit tōaⁿ sî-kî chiām-chiām chhú-tāi bo̍k-chhâi kap kî-tha thoân-thóng jiân-liāu. Í chiū-gia̍p lâi kóng, chit-chō-gia̍p tī hit-tong-sî chin phó-phiàn, mā sī chá-kî hiān-tāi-hòa seng-sán ê tāi-piáu.