Chè-chō-gia̍p (製造業) sī kang-gia̍p ê chi̍t chióng. Chè-chō-gia̍p lī-iōng kho-ha̍k ê ki-su̍t teh seng-sán sán-phín lâi thê-kiong chhī-tiûⁿ ê siau-siû, chia-ê hong-hoat khó-lêng ē sú-iōng tio̍h ke-khì, ke-si, hoà-ha̍k têng-sī ia̍h seng-bu̍t-ha̍k phòe-hng téng-téng. Bô-kāng ê chè-chō-gia̍p ū bô-kāng ê jîn-le̍k tâu-ji̍p, i-ê hoān-ûi chin khoah, ùi chhiú-kang-gē chì ko-kho-ki, put-kò toā-poàⁿ sī teh kóng kā toā-liōng goân-bu̍t-liāu chè-chō sêng sán-phín ê kang-gia̍p-hoà seng-sán sán-gia̍p.