Seng-bu̍t-ha̍k sī leh gián-kiù seng-bu̍t ham sìⁿ-miā (life) ê kho-ha̍k. Seng-bu̍t-ha̍k chùn-būn--ê ū: seng-bu̍t ê te̍k-chit (characteristics), hun-lūi, hêng-ûi; ta̍k khoán seng-bu̍t chái-iūⁿ ē chûn-chāi (existence); seng-bu̍t chái-iūⁿ kap khoân-kéng (environment) ham pa̍t chióng seng-bu̍t lâi hō͘-tōng. Seng-bu̍t-ha̍k hoān-ûi chin khoah, hoān-nā chham oa̍h-mi̍h ū tī-tāi--ê lóng chāi-lāi, ùi khah sè ê hun-chú seng-bu̍t-ha̍k, kaù kah khah khoah-bīn ê seng-thài-ha̍k (ecology) lóng sī seng-bu̍t-ha̍k beh gián-kiù--ê. Seng-bu̍t-ha̍k só͘-ū ê khài-liām kap pa̍t khoán kho-ha̍k lóng sio-siâng, lóng tio̍h chun-chiàu jia̍t-la̍t-ha̍k (thermodynamics), chit-liōng pó-chûn (conservation of mass), ... tēng-lu̍t.

Escherichia coli Tree fern
Goliath beetle Gazelle
Kok chióng seng-bu̍t lóng sī [[../]] beh gián-kiù ê tùi-siōng (ùi tò-pêng téng-koân sūn sî-cheng:) E. coli, tree fern, gazelle, Goliath beetle