Hun-chú seng-bu̍t-ha̍k

Hun-chú seng-bu̍t-ha̍k (molecular biology) sī tùi seng-bu̍thun-chú téng-kip ê gián-kiù, sī seng-bu̍t-ha̍k kap hòa-ha̍k ê khòa hun-iá ê kho-ha̍k.

DNA kap lambda repressor (1-chióng nn̄g-pe̍h-chit).

Gián-kiù hong-hoat

siu-kái

Koan-liân

siu-kái