Seng-bu̍t ki-su̍t (Eng-gí: biotechnology) sī seng-bu̍t-ha̍k tī san-gia̍p-siōng ê èng-iōng, pí-lūn thoân-thóng lông-gia̍p ki-su̍t tio̍h sǹg sī seng-bu̍t ki-su̍t; m̄-koh hiān-sî nā kóng seng-bu̍t ki-su̍t, it-poaⁿ sī kóng khah sin hoat-tián he̍k-chiá sī kang-gia̍p-hòa ê ki-su̍t, chhan-chhiūⁿ seng-bu̍t kang-têng, chè-io̍h, iā sī hoat-kàⁿ téng-téng.