pún-thé-lūn lāi-té, chûn-chāi sī chí jīm-hô ē-tàng hông kóng-chò ū / tī-leh ê mi̍h. Tùi sím-mi̍h sī chûn-chāi ê pún-chit, tī bô-kâng ê tiat-ha̍k, pí-lūn Aristotle-phài, Tāi-lio̍k Tiat-ha̍k, Chûn-chāi-chú-gī, Islam, kap Marx-chú-gī, kái-soeh lóng koh-iūⁿ.