MediaWiki sī 1 thò Wiki nńg-thé, hoat-hêng ê hí-khó-su iōng GPL. Thêng-sek gí-giân iōng PHP, siat-kè iōng MySQL chit ê chu-liāu-khò·.

MediaWiki ê ang-á-phiau

Wikipedia hām Wikimedia Ki-kim-hōe kî-thaⁿ ê sū-kang lóng iōng che.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ: Wikipedia:MediaWiki.

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái