Kài-siāu MediaWiki kap chéng-lí ē éng-hióng Holopedia ê "bug" (nńg-thé-thâng).

Holopedia tú-tio̍h ê nńg-thé, siat-tēng būn-têSiu-kái

Í-keng kái-koat ê būn-têSiu-kái

Siong-koan ê būn-têSiu-kái

CVSSiu-kái

MediaWiki chu-goânSiu-kái

Ē-kha ê chu-goân lóng iōng Eng-bûn a̍h-sī kî-thaⁿ ê tōa gí-giân.