Wikipedia:Gú-giân liân-kiat

(Tùi Wikipedia:Gí-giân liân-kiat choán--lâi)

Wikipedia ê gú-giân liân-kiat (gú-chè liân-kiat) sī Wikipedia lāi-pō· bô kāng gú-giân pán-pún chi-kan ê liân-soàⁿ ki-chè he̍k-chiá sī hián-sī chhut-lâi ê link, ē-tàng hō· 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ hām chhin-chhiūⁿ ê goā-gú bûn-chiuⁿ sio-chiap. Che sī 1 khoán wiki-chè liân-kiat (Eng-gí: interwiki link).

Khó-pí kóng, tē-kiû chit phiⁿ bûn-chiuⁿ hām 30-goā-phiⁿ kî-thaⁿ gú-giân ê Wikipedia bûn-chiuⁿ chò gú-giân chi-kan ê liân-kiat. Chiah-ê bûn-chiuⁿ lóng-chóng koan-hē-tio̍h "tē-kiû" chit ê tê-bo̍k, cheng-chha gú-giân bô kâng.

Gú-giân liân-kiat chhut-hiān tī bāng-ia̍h ê kîⁿ, tī "kî-thaⁿ ê gú-giân" hū-kīn. In-ūi Wikipedia ū kúi-nā-chióng "phoê", si̍t-chè chhut-hiān ê só·-chāi bô it-tēng. (Monobook sī tī tò-chhiú-pêng, ah Classic tī siōng téng-koân kap ē-té.) Ta̍k-ê liân-kiat tō-sī 1 ê gú-giân ê miâ-chheng, ēng hit ê gú-giân koàn-sì ê bûn-jī hián-sī chhut-lâi. Khó-pí kóng, "日本語" piáu-sī khan khì 1 phiⁿ iōng Ji̍t-pún-oē siá--ê Wikipedia bûn-chiuⁿ.

Tùi gōa-gú khan tńg lâi Holopedia

siu-kái

Tùi pa̍t-ê gú-giân pán-pún khan tńg lâi chia chin kán-tan, chí-iàu tùi hia siat 1 ê [[zh-min-nan:bûn-chiuⁿ miâ-chheng]] tō ē-iōng-tit.

Kiàn-gī ta̍k-ke tī gōa-chām chò liân-kiat liáu-āu ke iōng 5 bió-cheng ê sî-kan chhì-giām--chi̍t-ē, khak-tēng khan ē tńg--lâi chiah hó lâi-khì.