Wikipedia:Kî-thaⁿ ê gí-giân

Wikipedia ê siā-lí ū koat-sim pau-iông só·-ū goān-ì tâu-ji̍p Wikipedia ê gí-giân. Goán liáu-kái choân sè-kài 6,500 chióng gí-giân tōa-pō·-hūn tī tiān-náu, bāng-lō· léng-he̍k bô chhiong-hun ê tāi-piáu. Goán ū beh hām chiah ê gí-bûn ê sú-iōng-chiá kap cho·-chit tàu-tīn thīn chiah ê gí-giân.

Ta̍k-ê gí-giân pán-pún lóng ū in to̍k-li̍p ê 1 cho· iōng-chiá kháu-chō. Múi-1-phiⁿ bûn-chiuⁿ to ē-tàng liân kàu tê-bo̍k sio-siâng ê gōa-gí bûn-chiuⁿ. Bô kāng gí-giân chi-kan ê liân-kiat hō·-chò gí-giân-chè liân-kiat (interwiki).

Goán iōng tiān-chú iû-piān (e-mail) hia̍p-tiâu bô kāng gí-giân pán-pún ê Wikipedia. Chit-ê e-mail-tīn kiò Wikipedia-L. Ká-sú lí tùi hia̍p-tiâu ê khang-khòe ū chhù-bī, chhiáⁿ sòa lo̍h khì chham-khó Wikipedia Tāi-sài-koán ê chu-liāu.

Í-hā lia̍t-chhut Wikipedia ê jio̍k-sè gí-giân kap jîn-chō gí-giân. Oân-chéng ê lia̍t-toaⁿ tī Wikipedia gí-giân chóng-lia̍t-toaⁿ (Eng-gí).

Iáu-bōe khai-sí he̍k-chiá bô oa̍h-la̍t ê gí-giânSiu-kái

A-chiuSiu-kái

Au-chiuSiu-kái

Bí-chiuSiu-kái

Hui-chiuSiu-kái

Tāi-iûⁿ-chiuSiu-kái

Bōe hun-lūiSiu-kái

Jîn-chō gí-giânSiu-kái