Chòng-gí (Vahcuengh, Vah ê ì-sù sī gí-giân, cuengh sī cho̍k miâ; Hàn-jī: 壯語) sī pò͘-chōng ê bîn-cho̍k-gí,sái-ēng jîn-kháu iak-iak ū 1400 bān.I sio̍k-î Tai-Kadai gí-hē, lūi-sū Thài-gí. I ū 22 ê siaⁿ-bó,78 ê ūn-bó.

Gí-imSiu-kái

Siaⁿ-bóSiu-kái

tûn-im b [p] mb [ɓ] m [m] f [f] v [β]
chi̍h-chiam-im d [t] nd [ɗ] n [n] s [θ] l [l]
chi̍h-kin-im g [k] gv [kʷ] ng [ŋ] h [h] r [ɣ]
chi̍h-bīn-im, ngv, gok-hòa-im c [ɕ] y [ˀj] ny [ɲ] ngv [ŋʷ] by [pʲ] gy [kʲ] my [mʲ]

Ūn-bóSiu-kái

su-siaⁿ-ūn a [a] e [e] i [i] o [o] u [u] w [ɯ]
ai [aːi] ae [ai] ei [ei] oi [oːi] ui [uːi] wi [ɯːi]
au [aːu] aeu [au] eu [eːu] iu [iːu] ou [ou]
aw [aɯ]
am [aːm] aem [am] em [eːm] iem [iːm] im [im] om [oːm] oem [om] uem [uːm] um [um]
an [aːn] aen [an] en [eːn] ien [iːn] in [in] on [oːn] oen [on] uen [uːn] un [un] wen [ɯːn] wn [ɯn]
ang [aːŋ] aeng [aŋ] eng [eːŋ] ieng [iːŋ] ing [iŋ] ong [oːŋ] oeng [oŋ] ueng [uːŋ] ung [uŋ] wng [ɯŋ]
ji̍p-siaⁿ-ūn ap [aːp] aep [ap] ep [eːp] iep [iːp] ip [ip] op [oːp] oep [op] uep [uːp] up [up]
at [aːt] aet [at] et [eːt] iet [iːt] it [it] ot [oːt] oet [ot] uet [uːt] ut [ut] wet [ɯːt] wt [ɯt]
ak [aːk] aek [ak] ek [eːk] iek [iːk] ik [ik] ok [oːk] oek [ok] uek [uːk] uk [uk] wk [ɯk]
Wikipedia ū Chòng-gí ê pán-pún.