Sawndip kap hiān-tāi Chòng-gí Lô-má-jī ê pí-kàu. Ì-sù sī "ah-á-kiáⁿ"

SawndipTiong-kok Chòng-cho̍k kha-chá ēng-lâi siá Chòng-gí ê kó͘ bûn-jī, sī ián-seng tuì Hàn-jī ê chi̍t khoán piáu-gí bûn-jī.

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái