Nationalencyklopedin sī chi̍t phō tong-tāi ê Sūi-tián-bûn pek-kho-choân-su.

Nationalencyklopedin
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î chheh ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.