Chheh (冊) mā kóng-chò chu (書), sī 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ choá kap-chò kui-pún, chi̍t-pêng ê kîⁿ he̍k-sī tèng he̍k-sī liâm tiâu--leh, thang hō͘ lâng hian lâi tha̍k, siōng goā-kháu koh ka chu-phoê pó-hō͘ lâi chò-chiâⁿ--ê. Ta̍k-tiuⁿ choá ê ta̍k-bīn, lóng kiò-chò 1-ia̍h.

Latin-bûn ê jī-tián, jī-tián mā-sī chheh ê 1-chióng.

Ū ê chheh-ia̍h m̄-sī ēng choá chò--ê, koh-khah-sī kó͘-chá iáu bô choá ê sî, mā ēng iûⁿ-phoê-choá ia̍h-sī pò͘ chò chheh, koh pí-lūn Tiong-kok kó͘-chá ê sî, tō-sī ēng tek-á chhiat-chò 1-phìⁿ 1-phìⁿ, kǹg-chò-hoé chò chheh.

Chheh-ia̍h ê téng-koân ū bûn-jī, ū-sî-chūn koh ū tô͘, tī ìn-pán ê ki-su̍t hoat-tián chìn-chêng, chheh tio̍h ēng chhiú 1-jī 1-jī siá ia̍h chhau--khí-lih, nā hiān-chhú-sî ê chheh lóng ìn-jī--ê khah chē. Koh nā bô si̍t-chè kā ìn--chhut-lâi, kan-taⁿ chò tiān-chú tóng-àn ê chheh, tō-sī tiān-chú-chheh.

Ài tha̍k chheh ê lâng tiāⁿ ē hō͘ lâng kóng-chò sī nn̄g-kha chheh-tû, ia̍h-sī chheh-ku-á.

Chheh ū khó-lêng hō͘ ha̍k-seng tha̍k liáu siá tha̍k-chheh pò-kò, mā hoān-sè ē ū choan-gia̍p ê chok-chiá siá chu-phêng lâi siāu-kài, ū-sî-chūn chi̍t-tīn lâng mā ē in-ūi hèng-chhù, cho͘ 1-ê tha̍k-chheh-hoē.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái