Chóa

(Tùi Choá choán--lâi)

Chóa (紙) sī lī-iōng si̍t-bu̍t chhiam-ûi chè-chō ê pêⁿ-bīn hêng mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ ēng-lâi siá-jī, oē-tô͘, pau-chong, ia̍h sī ìn-soat. Nā khah khoah-khǹg ê ì-sù, ēng tōng-bu̍t ê phoê, ia̍h sī ēng ha̍p-sêng châi-chit só͘ chò, lō͘-ēng sio-siâng ê mi̍h mā sǹg sī chóa.

Chi̍t thah choá.