Ìn-soat sī têng-hok chè-chō bûn-su kap tô͘-oē ê ki-su̍t, thoân-thóng siōng sī lī-iōng ìn-soat-kiba̍k-chúi ìn tī choá téng-bīn.

Le̍k-sú siōng só͘ chai siāng chá ê bo̍k-pán ìn-soat sī hoat-seng tī Tiong-kok Hàn-tiâu, āu-lâi koh tī Sòng-tiâu hoat-tián chhut Pit Seng ê oa̍h-pán ìn-soat. Chóng-sī hiān-tāi ìn-soat chú-iàu sī tùi 15 sè-kí Johannes Gutenberg ê ki-su̍t hoat-tián chhut--lâi.

Siong-koan siu-kái