Sòng-tiâu (宋朝) sī Tiong-kok le̍k-sú-siōng tùi 960 nî kàu 1279 nî ê chi̍t-ê tiâu-tāi, tī Ngó͘-tāi Si̍p-kok ê bóe-āu; tī Goân-tiâu ê chìn-chêng. Sòng Tiâu koh ē-tàng hun 1127 nî í-chêng ê Pak Sòng kap 1127 nî í-āu ê Lâm Sòng nn̄g-ê sî-kî, ha̍p-chheng chò Lióng Sòng (兩宋).

Sòng Tiâu ê thâu-chi̍t-ê hông-tè Tiō Khong-īn (Sòng Thài-chó͘).