Pak SòngTiong-kok Sòng-tiâu sî-tāi ê chi̍t ê sî-kî, tùi 960 nî kàu 1127 nî. Khai-kok hông-tè sī Sòng Thài-chó͘ Tiō Khong-īn, kiàn-to͘ Piān-kiaⁿ (汴京, taⁿ Hô-lâm-séng Khai-hong-chhī).

Pak Sòng ê léng-thó͘

Le̍k-sú siu-kái

Siân-ian chi Bêng siu-kái

Sòng Chin-chong Kéng-tek goân nî 12 goe̍h (1005 nî), Tâi-sòng kap Tāi-liâuSiân-chiu (澶州) kau-chiàn, lo̍h-bóe kóng-hô, chhiam-tēng bêng-iok, sú chheng Siân-ian chi Bêng (澶淵之盟).

Khèng-le̍k Sin-chèng siu-kái

Hi-lêng Piàn-hoat siu-kái

Sòng Sîn-chong ūi-tio̍h beh siau-tû Pak-sòng kiàn-kok í-lâi ê chek-pè, jīm-iōng kái-kek-phài tāi-sîn Ông An-se̍k chìn-hêng kái-kek, sú chheng Hi-lêng Piàn-hoat (熙寧變法). Piàn-hoat ê kiat-kó chō-sêng kái-kek-phài (Sin-tóng) kap pó-siú-phài (Kū-tóng) chi-kan ê chèng-tī tàu-cheng, sú chheng Sin-kū Tóng-cheng (新舊黨爭).

Chēng-khong chi Piàn siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Chēng-khong chi Piàn

Chēng-khong goân-nî kū-le̍k 8 goe̍h (1126 nî), Tāi-kim lâm-hā kong-hām Piān-kiaⁿ, hu-ló͘ Sòng Hui-chong kap Sòng Khim-chong téng-téng hông-sek sêng-goân, Pak-sòng bia̍t-bông. Kāng-nî Sòng Khim-chong ê sió-tī Tiō Kò͘ tī Lâm-kiaⁿ Èng-thian-hú (南京應天府, taⁿ Hô-lâm-séng Siong-khiu-chhī) chheng-tè, kái-goân "Kiàn-iām", kiàn-li̍p Lâm-sòng.