Sòng Khim-chong (宋欽宗; 1100 nî 5 goe̍h 23 ji̍t – 1164 nî 6 goe̍h 14 ji̍t), pún-miâ Tiō Hoân (趙桓), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-9 tāi hông-tè.

Sòng Khim-chong
宋欽宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1126 nî 1 goe̍h 19 ji̍t – 1127 nî 3 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Hui-chong
Kè-jīm Sòng Ko-chong
Choân-miâ
Tiō Hoân (趙桓)
Sē-hō
Jîn Hàu Hông-tè (仁孝皇帝)
Biō-hō
Khim-chong (欽宗)
Lāu-pē Sòng Hui-chong
Chhut-sì Tiō Tán (趙亶)
1100 nî 5 goe̍h 23 ji̍t(1100-05-23)
Kòe-sin 1161 nî 6 goe̍h 14 ji̍t (61 hòe)
Chhiam-miâ