Sē-hō (諡號) sī Tang-a kó͘-tāi kun-chú koè-sin í-āu khí ê miâ, iōng-lâi phêng-kè i chāi-seⁿ sî-hāu ê kong-lô, koè-sit kap siu-ióng.

雍正十三年上世宗宪皇帝谥册.jpg