Chēng-khong chi Piàn

Chēng-khong chi Piàn (靖康之變) sī chi̍t kiāⁿ hoat-seng tī 1127 nî, lo̍h-bóe tì-sú Tiong-kok Pak Sòng ông-tiâu bia̍t-bông ê tiōng-tāi sū-kiāⁿ. Lâi-chū Tiong-goân pak-hong ê Lú-chin-cho̍k kok-ka Kim, hiòng lâm ji̍p-chhim hit-tang-chūn siú-to͘ ūi-tī Piān-liông (汴梁) ê Pak Sòng; oa̍h-lia̍h Hui-chong kap Khim-chong nn̄g tāi Sòng-tiâu hông-tè, lēng-gōa iáu-ū chē-chē Sòng-tiâu hông-cho̍k, ông-hui, kùi-cho̍k kap kiong-lú pī hu-ló͘. Chit chhù ê sū-kiāⁿ hoat-seng tī Chēng-khong nî-kan.

Sòng Hui-chong