Tāi-goân (大元), chiàu Bông-kó͘-gí sī Tāi-goân-kok (Bông-kó͘-gí: ᠳᠠᠢ
ᠦᠨ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠦᠯᠦᠰ
Dai Ön Ulus), mā ū kóng Goân-tiâu (元朝), Ô͘-goân (胡元) ia̍h Bông-goân (蒙元), sī tī 1271 nî kàu 1368 nî thóng-tī chha-put-to hiān-chhú-sî Tiong-kok khu-he̍k ê tè-kok. I tī Sòng-tiâu āu-piah, tī Bêng-tiâu í-chêng.

Goân-tiâu ê pán-tô͘.

Chiah ông-tiâu sī Bông-kó͘-cho̍k ê Bông-kó͘ Tè-kok bia̍t-bông Tiong-kok í-hāu kiàn-li̍p--ê. 1368 nî, hō͘ Bêng Thài-chó͘ phài lâng jiok tńg Bô͘-pak.

Koh khoàⁿSiu-kái