Tāi-goân (大元, Bông-kó͘-gí: ᠶᠡᠭᠡ
ᠶᠤᠸᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ
Их Юань Улс), mā ū kóng Goân-tiâu (元朝), Ô͘-goân (胡元) ia̍h Bông-goân (蒙元), sī tī 1271 nî kàu 1368 nî thóng-tī chha-put-to hiān-chhú-sî Tiong-kok khu-he̍k ê tè-kok. I tī Sòng-tiâu āu-piah, tī Bêng-tiâu í-chêng. Goân-tiâu ê Bông-kó͘-gí kok-miâ sī Dayan Yeke Mongɣul Ulus (Bông-kó͘-gí: ᠳᠠᠶᠠᠩ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠦᠯᠦᠰ
Даян Их Монгол Улс), chiàu jī-bīn ì-sù sī "Tāi-goân Tāi Bông-kó͘-kok". Kî-tiong "Dayan" kó-lêng sī Hàn-gí "Tāi-goân" (大元) ê im-e̍k, kī-miâ lâi-goân sī E̍k-keng lāi-bīn ê "Tāi chai khiân-goân" (大哉乾元); mā ū kó-lêng sī "Chheⁿ-sek Bông-kó͘" ê ì-sù[1]

Tāi Goân
大元
ᠳᠠᠶᠠᠩ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠦᠯᠦᠰ
1271 nî–1368 nî
Goân-tiâu ê pán-tô͘.
Goân-tiâu ê pán-tô͘.
Siú-to͘ Khanbaliq (Pak-kiaⁿ)
Siōng-to͘ (joa̍h-thiⁿ siú-to͘)
Chèng-hú kun-chú-chè
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1271 nî
• Pang-hoāi
1368 nî
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Bông-kó͘ Tè-kok
Lâm Sòng
Pak Goân
Bêng-tiâu
Phagmodrupa Ông-tiâu
Taⁿ siok-tī  Tiong-kok
 Bông-kó͘
 Pak-hân
 Lō͘-se-a

Chiah ông-tiâu sī Bông-kó͘-cho̍k ê Bông-kó͘ Tè-kok bia̍t-bông Tiong-kok í-hāu kiàn-li̍p--ê. 1368 nî, hō͘ Bêng Thài-chó͘ phài lâng jiok tńg Bô͘-pak.

Chham-khó siu-kái

  1. Б. Сумъяабаатар: Юань гэдэг нэрний учир.[1] Archived 2016-02-09 at the Wayback Machine.

Koh khoàⁿ siu-kái